วิทยาลัยมวยไทยศึกษา เรียนจบมีวุฒิรับรอง

มวยไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ที่บรรพชนได้คิดค้นอย่างชาญฉลาด บุคคลที่จะศึกษาศิลปะมวยไทยจึงต้องได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ วิธีปฏิบัติทักษะมวยไทยได้ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่มวยไทยสู่สากล และสามารถถ่ายทอด ฝึกสอน มวยไทยได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน

ทั้งที่มวยไทยเป็นกีฬาที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของเรา แต่ ณ เวลานี้ กลับพบว่า มวยไทย ยังมีปัญหาการเผยแพร่ บางคนมองว่า มวยนั้นเป็นกีฬาการต่อสู้ที่ใช้ความรุนแรง เป็นกีฬาอาชีพ เลยไม่ค่อยได้รับความนิยมจากคนไทยเอง แต่จากประเทศภายนอกเขามองว่า ศิลปะการต่อสู้นี้สามารถเรียนเพื่อใช้ในการป้องกันตัว  เป็นกีฬาที่ผสมผสานระหว่างศาสตร์แห่งการต่อสู้ และศิลปะท่าทางได้อย่างลงตัว

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ้านจอมบึง จึงได้จัดทำเป็นหลักสูตรการศึกษาในมหาลัยอย่างจริงจังเมื่อปี  2548 ตามมติเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย มีฐานะเทียบเท่าคณะ บริหารงานภายใต้การสรรหารายได้แบบพึ่งตนเอง  วิทยาลัยมวยไทยศึกษาดําเนินการจัดการศึกษาเป็นเวลากว่า 4 ปี มีการจัดการเรียนการสอน 4 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโทและปริญญาเอก โดยระยะแรกได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตมวยไทย ต่อมาได้เปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา และมีเครือข่ายความร่วมมือจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทอีกหลายแห่ง

หวังว่าหลักสูตรดังกล่าวจะช่วยผลักดันกีฬามวยไทยให้มีมาตรฐาน  ยกระดับกีฬาภูมิปัญญาไทยให้เป็นกีฬาที่แพร่หลายเหมือนกับที่ประเทศอื่น ๆ เขาทำกัน เรียนจบมามีวุฒิการศึกษารับรอง ถึงแม้จะมาช้าไปสักหน่อยแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลย