กิจกรรมดูมวย กระชับสัมพันธ์ครอบครัว

กิจกรรมดูมวย กระชับสัมพันธ์ครอบครัว

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับเด็ก ดูจะเป็นช่องว่างและเป็นเส้นขนาน ทั้งความคิดความอ่านและทัศนคติที่แตกต่างกันสิ้นเชิง  กิจกรรมดูมวย ช่วยการลดช่องว่างระหว่างคนสองวัยถือเป็นเรื่องที่จะทำได้ แการร้อยความสัมพันธ์ของผู้สูงอายุกับเด็กผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นวิธีการหนึ่งที่คนสองวัยจะได้เรียนรู้กันและกันมากขึ้น https://www.gcbbw.org/

ตำบลบ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นอีกพื้นที่ หนึ่งซึ่งใช้กระบวนการทำกิจกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและเด็กให้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นกว่าเดิม และยังช่วยส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพอีกด้วย โดยได้จัดทำโครงการ สืบสานศิลปะมวยไทยช่วยเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุและเยาวชนในตำบลบ้านกุ่ม อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อให้ผู้สูงอายุและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ร่วมกันผ่านกิจกรรมการออกกำลังกาย และสืบสานศิลปะแม่ไม้มวยไทย

ดังนั้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุและเยาวชนให้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น จึงได้จัดทำโครงการสืบสานศิลปะมวยไทยขึ้น ซึ่งจะทำให้คนสองวัยได้ทำกิจกรรมร่วมกัน สืบสานและอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย เกิดความรักความเข้าใจ และได้ออกกำลังกายด้วยศิลปะมวยไทย นำมาซึ่งสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจ แจ่มใส ของคนสองวัย

ช่องว่างระหว่างวัยของผู้สูงอายุกับเด็กจะยิ่งถ่างห่างออกไป หากคนในชุมชนไม่ร่วมด้วยช่วยกันร้อยกระชับความสัมพันธ์ของคนสองวัยให้แนบแน่น เพราะผู้สูงอายุคือคลังปัญญาที่ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้มากมายหลายสิ่ง http://pizzagamechangers.com